Mineralnivå i forhold til epigenetikk

Visste du at alle prosesser og funksjoner i kroppen din er helt avhengige av spesifikke mineraler?

Vitaminer og enzymer er kroppens katalysatorer som skaper bevegelse og energi, men uten de riktige mineralene kan vi ikke produsere de vitaminene og enzymene vi trenger. Hvert vitamin og enzym utfyller hverandre og samarbeider om å sette i gang helt spesifikke  kjemiske reaksjoner som er nødvendige for å opprettholde energinivået vårt. Derfor blir vitaminer kalt ko-enzymer. Ko-enzymer virker ved å binde seg til, og dermed aktivere bestemte enzymer slik at disse enzymene igjen kan sette i gang en kjemisk reaksjon. Uten vitaminer kan ikke enzymene gjøre jobben sin, og resultatet blir redusert helse.

Det nye epigenetiske paradigmet har revolusjonert måten vi betrakter genene våre på, men det er ikke bare våre gener som forandrer seg i takt med miljøet. Genuttrykket i maten vi spiser er også i konstant forandring, og påvirkes av miljøet både over og under jordoverfladen. Etter jordbruksrevolusjonen har jordmonnet blitt stadig mer mineralfattig, og flere forskere ser nå en direkte, omvendt proporsjonell, sammenheng mellom mineralnivået i matjorden, og prevalensen av livsstilssykdommer i samfunnet. Det viser seg også at plantene holder seg friskere og sterkere jo større mineralspekter de har tilgang til.

En løsning på mineralmangelen i jorden, og dermed i oss, blir beskrevet av Dr. Maynard Murray i hans bok Sea Energy Agriculture. Murray var en lege som søkte etter essensen av hva helse egentlig handler om. Hans tese fra 1976 var at «Liv er elektrisk… liv kan ikke eksistere uten overføring av elektrisk energi.» Ifølge Dr. Murray er havene livets gravitasjonssenter, og oppbevaringsstedet for mineraler fra landet, oppløst og ført til Naturens hvilebasseng via elver og strømmer, både over og under jorden.

Hver celle er som et lite batteri som sender ut og mottar strøm. Uten denne elektriske strømmen kan ikke cellene fungere, og vil til slutt dø. Murray påpekte at livet oppsto i havet. Menneskeblod er omtrent 25% sjøvann, og praktisk talt 85% av alt liv på jorden kommer fra og lever i havet. Murray’s arbeid var å bruke mineralene i havet, som inneholder over 90 sporstoffer. Han brukte en blanding av utvannet sjøvann i hager, plantasjer og jorder. I boken sin påpeker han at planter kan bygge opp immunitet mot alle typer infeksjoner. Selv hybridiserte frø vil returnere til sin naturlige variant etter tre til seks generasjoners eksponering for uttynnet sjøvann.  Han beskriver dyreforsøk hvor forsøksdyr som var avlet for å utvikle kreft  fikk redusert debilitet fra 97 til 55% etter første generasjon fra et kosthold dyrket med havmineralløsning. «Hver generasjon med havmineralisert mat øker immuniteten mot kreft.» Forsøk har vist at dyr klart foretrekker mat som er dyrket med havmineraler. Dr. Murray konkluderte med at optimalt jordbruk, med fullspektret mineralisering fra havet, må være utgangspunktet for all preventativ medisin.

I 1954 utførte han et kontrollert dyreforsøk hvor en gruppe fikk havmineralisert mat og kontrollgruppen fikk den samme maten uten havmineralene. Havmineralgruppen fikk en betydelig bedre fysiologi og immunforsvar. De modnet raskere, og alle motstod sykdommer langt bedre enn kontrollgruppen. Eksperimentene viste at helsefordelene vedvarte til neste generasjon. Dette er motstykket til de nye oppdagelsene til Dr. David Crews, publisert i mai under tittelen «Epigenetic transgenerational inheritance of altered stress responses». Dr. Crew’s forskning var på de arvelige skadevirkningene av miljøgifter, som endrer epigenomet negativt i et ubestemt antall generasjoner. Dr. Murray’s forskning på havmineralisert mat viser at epigenomet kan gjenopprettes til sin opprinnelige vitale tilstand ved hjelp av et fullspektret havmineralisert kosthold. En gjennomtenkt og profesjonell avgiftningsstrategi vil, i kombinasjon med remineralisering, gi en mer effektiv og positiv synergieffekt på epigenomet.

Per i dag finnes det over 100.000 syntetiske giftstoffer i naturens omløp som ender opp i dyr, fisk, fugler og mennesker, og akkumuleres i fettvevet, hjernen og leveren. Disse utgjør det ene aspektet av den underliggende årsaken til epidemien av livsstilssykdommer. Det andre aspektet er vår sterkt svekkede evne til å bli kvitt disse giftstoffene på grunn av at vi er så demineraliserte etter flere generasjoner med mineralfattig mat. Konvensjonelt dyrket mat blir i dag bare gjødslet med tre mineraler, som er et absolutt minimum for at plantene skal kunne vokse. Fraværet av de andre 87+ mineralene gjør plantene så svake og syke at de trenger kontinuerlig avskjerming fra naturen, og kunstig livshjelp i form av giftige sprøytemidler (antibiotika). Resultatet er at også vi blir avhengige av antibiotika og kunstig avskjerming fra naturen for å overleve.

Det meste av maten som selges i butikkene er hybridisert fra sin naturlige variant til å øke i blant annet størrelse og søtsmak, på bekostning av paciferiner, en gruppe stoffer som øker ville planter’s motstand mot infeksjoner. Ville planter har også ti ganger sterkere biofotonutstråling enn konvensjonelt dyrket mat, ifølge Dr. Fritz Albert Popp, en av pionerene innen biofotonforskning. Uten alle de 90+ sporstoffene som finnes i havet, omgjort til biotilgjengelig form via planter, er vi en blek skygge av vårt genetiske potensiale.

For hvert mineral vi mangler blir kroppens integritet og homeostase svekket. Dette kommer blant annet av at alle de genetiske oppskriftene som inneholder de manglende mineralene ikke blir transkribert fra genomet, men forblir latent helt til kroppen har tilgang på de nødvendige mineralene. Jo mer mineralisert jorden er, jo sunnere og mer immune mot sykdom blir plantene. Dette gjelder også for oss, siden vi blir det vi spiser. 

Mineraler er essensielle både for kropp og sinn, og uten alle mineralene mangler vi det optimale grunnlaget for psykoemosjonell balanse og naturlig utvikling. Indre fred begynner med et komplett mineralspekter, og uten dette blir forsøk på å skape ytre fred som å bygge hus på sandgrunn.

Kjenner du en bonde, eller har mulighet til å påvirke dem?
Supermat er vel og bra, men det er for dyrt her i Norge til at folk flest har råd eller kunnskap til å basere kostholdet sitt på det. Dessuten trenger vi fersk mat, og da er vi avhengig av at bøndene forstår viktigheten av komplett remineralisering av jordsmonnet med havmineraler.
Vi kan ikke vente på at tsunamier og flodbølger skal gjøre jobben for oss.

Les Sea Energy Agriculture, og se disse sidene for mer informasjon:

http://www.naturalnews.com/rr-ocean_grown.html
http://www.ocean-grown.com
http://www.sea-crop.com
http://www.seaagri.com

Kommentarer

kommentarer


Posted

in

,

by